Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on Heinäveden, Joroisten ja Leppävirran kuntien sekä Pieksämäen ja Varkauden kaupunkien paikalliset olosuhteet huomioon ottaen turvata kuntalaisille viihtyisä, terveellinen ja turvallinen elinympäristö. Määräyksillä ehkäistään ympäristön pilaantumista sekä poistetaan ja vähennetään pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulaissa (jatkossa YSL) (527/2014) säädetään.
 
Ympäristönsuojelumääräykset antaa YSL 202 §:n 1. momentin nojalla Heinäveden, Joroisten ja Leppävirran kuntien valtuusto sekä Pieksämäen ja Varkauden kaupunkien valtuusto. Määräysten noudattamista valvoo YSL 22 §:n mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Keski-Savon ympäristölautakunta. Ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää sille näissä määräyksissä kuuluvaa päätösvaltaa alaiselleen viranhaltijalle siten kuin YSL 22 §:ssä säädetään.
 
Nämä määräykset ovat voimassa Heinäveden, Joroisten ja Leppävirran kunnissa sekä Pieksämäen ja Varkauden kaupungeissa. Määräykset eivät koske YSL:n mukaista luvanvaraista tai rekisteröitävää toimintaa, koeluonteista toimintaa (31 §), poikkeuksellisia tilanteita (120 §), pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä (136 § 1 mom.) tai puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa.
 
Määräykset on laadittu tarkentamaan lainsäädännössä annettuja määräyksiä ja niitä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla ja tarvittaessa niiden kanssa. Tällaisia määräyksiä ovat mm. jätehuoltomääräykset, rakennusjärjestys ja kaavamääräykset. Ympäristönsuojelullisesti parempaan tulokseen johtavaa määräystä tulee noudattaa.
 

Mikäli sinulla on kysyttävää paikallisista ympäristönsuojelumääräyksissä, voit olla asiasta yhteyksissä oman kuntasi ympäristönsuojeluviranomaiseen.

- > Ympäristöviranomaisten yhteystiedot

 

PDF-tiedosto Keski-Savon ympäristönsuojelumääräykset  (291 kB)
Keski-Savon ympäristösuojelumääräykset: Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Varkaus ja Pieksämäki

Palvelun tekninen toteutus Aldone