Pohjavesivarat

Pohjaveden laatua tutkitaan pohjavesiputkista saatavien vesinäytteiden avulla.

Pohjavesialueiden rajaus perustuu alueen maa- ja kallioperän hydrogeologisiin ominaisuuksiin. Alueiden rajaamisessa otetaan huomioon esiintymän maalajikoostumukseen, hydraulisesti yhtenäisen alueen laajuuteen sekä vedenläpäisevyyteen. Pohjavesialueen raja osoittaa sitä aluetta, joka vaikuttaa pohjavesiesiintymän veden laatuun tai muodostumiseen. Tämän lisäksi on erikseen rajattu pohjavesialueen hyvin vettä läpäisevä osa eli muodostumisalue.

Pohjavesialueet luokitellaan niiden vedenhankintaan soveltuvuuden ja suojelutarpeen mukaan:
Luokka I: Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
Luokka II: Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
Luokka III: Muu pohjavesialue
Pohjavesiluokitus uudistuu:
Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta sekä pohjavesien suojelusuunnitelmista säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 2 a luvussa. Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muutos tuli voimaan 1.2.2015. Lain mukaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:
- 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen
- 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen
Lisäksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee pohjavesialueen E-luokkaan, jos pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen pohjavedestä.
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat
Merkittävimmille pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelma. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään ehkäisemään pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvaamaan esiintymän antoisuuden säilyminen ennallaan rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti muita maankäyttömuotoja pohjavesialueilla. Suunnitelmassa kartoitetaan pohjavesialueella olevat, pohjavedelle riskiä tai vaaraa aiheuttavat kohteet ja toiminnot. Suojelusuunnitelman tavoitteena on määrittää ne toimenpiteet, joilla kokonaisriskiä voidaan vähentää ja näin estää pohjaveden tilan huononeminen. Lisäksi suunnitelmassa pyritään selvittämään pohjavesialueiden hydrogeologiset olosuhteet sekä pohjaveden tila.
Suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä käsiteltäessä lupahakemuksia ja ilmoituksia, joita toiminnanharjoittajat tekevät mm. ympäristölupa- ja maa-ainessäädännön perusteella.
Suojelusuunnitelmia pohjavesialueille on laadittu Keski-Savon ympäristötoimen kuntien alueella seuraavasti: Heinävesi: Polvijärvi, Joroinen: Tervaruukinsalo,  Kolma ja Kotkatharju, Pieksämäki: Hiidenlampi, Löytynlampi, Montola, Naarajärvi ja Tuopunkangas ja Varkaus: Itkonsaari ja Kaukolankangas

Lisätietoja:

 Tietoa alueen pohjavesivaroista, ja -selvityksistä sekä pohjavesien suojelusta ja luokituksista löytyy ymparisto.fi -sivustolta. Alla olevista linkeistä alueellista tietoa.

Pohjavesialueet Keski-Savon ympäristötoimen kuntien alueella:  

Heinävesi (kartta), Joroinen (kartta), Pieksämäki (kartta)


Palvelun tekninen toteutus Aldone