Vesilain mukainen lupa

Monet koti- tai mökkirannan pieniltäkin vaikuttavat hankkeet voivat vaatia vesilain (587/2011) mukaisen luvan tai niistä tulee tehdä ilmoitus.

Hankkeelle tarvitaan aina lupa, jos hankkeella on tiettyjä ympäristövaikutuksia: se muuttaa vesistön asemaa; syvyyttä; vedenkorkeutta tai virtaamaa; rantaa tai vesiympäristöä tai pohjaveden määrää tai laatua, ja tämä muutos

 • aiheuttaa tulvan vaaraa tai yleistä veden vähyyttä
 • vahingoittaa luontoa tai huonontaa vesistön tai pohjaveden tilaa
 • vähentää luonnon kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä tai kulttuuriarvoja tai vesistön soveltuvuutta virkistyskäyttöön
 • vaarantaa terveyttä
 • vähentää tärkeän pohjavesiesiintymän antoisuutta tai haittaa vedenottoa tai veden käyttöä talousvetenä
 • vahingoittaa kalastusta tai kalakantoja
 • haittaa vesiliikennettä tai puutavaran uittoa
 • vaarantaa puron luonnontilan säilymistä
 • muulla tavoin loukkaa yleistä etua

Esimerkkejä vesiluvan tarpeesta

 • ruoppaukselle tulee hakea aina vesilupa aluehallintovirastosta, kun ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3
 • alle 500 m3 ruoppauksista on ilmoitettava ELY-keskukselle vähintään 30 vuorokautta ennen työn aloittamista. Ks. ruoppaus
 • ojittaminen vaatii luvan aluehallintovirastolta, jos ojitus voi aiheuttaa vesialueen pilaantumista
 • suuret laiturit ja maapenkereet edellyttävät lupaa aluehallintovirastolta

Lisätietoa vesilain mukaisesta luvasta, sen hakemisesta ja myöntämisestä löydät ympäristo.fi -sivustolta.

Aluehallintovirastojen yhteystiedot
Heinävesi,
Joroinen,
Pieksämäki
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristövastuualue
PL 50
50100 MIKKELI
p. 020 636 1030
Leppävirta,
Varkaus
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristövastuualue
PL 1741
70101 KUOPIO
p. 020 636 1030

 


Palvelun tekninen toteutus Aldone