Ruoppaus ym. vesirakentaminen

Rannan kunnostustyön, kuten pienen ruoppauksen tai vesikasvien niiton aloittamisesta ja suorittamistavasta on ilmoitettava ennalta vesilain 1 luvun 7 §:n perusteella alueelliselle ELY-keskukselle, 2. luvun 15 §:ssä säädetään ilmoitusvelvollisuudesta. Valtioneuvoston asetuksessa vesitalousasioissa (1560/2011) säädetään tarkemmin lupahakemuksien sisältövaatimuksista.

Pienillä ruoppauksilla tarkoitetaan massamäärältään alle 500 m3 ruoppauksia tai muita koneellisesti tehtyjä  pieniä rannan muokkaustöitä. Isompiin, yli 500 m3 ruoppauksiin tarvitaan vesilain mukainen lupa.
 
Ruoppauksesta ei saa aiheutua vesilain 2 luvun 6 § mainittuja seurauksia. Ruoppausmassat tulee läjittää maalle, niin etteivät ne pääse tai joudu takaisin vesistöön tulvien, sateen tai suurempienkaan aaltojen seurauksena.

Ruoppausajankohta tulee valita niin, että ei tarpeettomasti aiheuteta haittaa tai häiriötä vesieliöille, kalastukselle, linnustolle tai muulle vesistön käytölle. Pieniin ruoppauksiin syksy tai varhainen kevät on sopivin ajankohta. Ruoppauksella ei saa esim. muuttaa vedenkorkeutta, rantaviivaa tai tehdä esim. saaria.

Ilmoitus on tehtävä vähintään kuukautta ennen työn aloittamista. Ilmoituksen voi tehdä täyttämällä tulostettava ilmoituslomake tai internet-lomakkeen kautta, jolloin ilmoitus ohjautuu suoraan käsiteltäväksi alueelliselle ELY-keskukselle. Ympäristöhallinto on laatinut ohjeen ruoppaus- ja niittoilmoituksien tueksi.

Ruoppaus- ja niittoilmoitus 

 
 

Ilmoituksen liitteet:

  • kirjalliset suostumukset rannan kunnostustyöstä vesialueen omistajalta (osakaskunta) ja vähintään viereisiltä kiinteistönomistajilta
  • suunnitelmakartta, jossa näkyy ruopattava alue ja läjitysalue
  • suostumus massojen läjittämisestä, jos läjitys toisen omistamalla maalla
  • selvitys työn suoritustavasta
  • ote kaavasta 
Ilmoituksesta on syytä lähettää kopio kunnan ympäristöviranomaiselle, koska ELY-keskus pyytää yleensä toimenpiteistä lausunnon kunnan ympäristöviranomaiselta.  
 

 

Kuntakohtaisia ohjeita

Heinävesi  (67 kB)

Yhteystiedot ELY-keskus
(Leppävirta, Varkaus)(Heinävesi, Joroinen, Pieksämäki)

Pohjois-Savon ELY-keskus

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

PL 2000, 70101 KUOPIO

Kallanranta 11, 70100 KUOPIO

Puhelinvaihde 0295 026 500

Faksi: (017) 581 0073

kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi

Etelä-Savon ELY-keskus

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

PL 164, 50101 MIKKELI

Jääkärinkatu 14, 50100 MIKKELI

Puhelinvaihde 020 63 60120

Faksi: (015) 651 9149


Palvelun tekninen toteutus Aldone