Maa-aineslupa

Maa-aineslain (555/1981) 4 § mukainen lupa tulee saada kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi.

Maa-ainesten ottaminen on sijoitettava ja järjestettävä siten, että vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisemman vähäiseksi, maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti sekä toiminnasta ei aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Maa-ainesten otosta ei saa aiheutua 3 §:n mukaisia seuraamuksia (koskee myös kotitarveottoa):

- kauniin maisemakuvan turmeltumista

 

- luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista

 

- huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteisiin

 

- tärkeän tai muun vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista ( I tai II luokka), jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa

 

Maa-aineslupaa haetaan ja sen myöntää Keski-Savon ympäristölautakunta. Viranhaltijapäätöksellä voidaan myöntää lupa maa-ainesten ottamiseen mikäli ottomäärä on alle 10 000 m3 ja ottoalue ei sijaitse pohjavesialueella. Vesilain ja maa-aineslain mukaisten yhteisluvan ratkaisee Itä-Suomen Aluehallintovirasto.

Lupaa ainesten ottamiseen on haettava kirjallisesti. Hakemus liitteineen on tehtävä kahtena kappaleena ja ottamissuunnitelma neljänä kappaleena. Maa-ainesasetuksen (926/2005) 1 §:ssä on säädetty lupahakemuksen sisältövaatimuksista.

Ympäristölupa ja maa-aineslupa (Yhteiskäsittely)

Maa-ainestenottamista koskeva hanke voi edellyttää myös ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa murskaukselle ja/tai louhinnalle. Maa-aines- ja ympäristölupahakemukset on tässä tapauksessa käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä. Yhteiskäsittelyluvan hallintomenettely tehdään ympäristönsuojelulain mukaan.

Jos maa-aineslain mukaista lupa-asiaa käsiteltäessä ilmenee, että toimintaa varten on tarpeen myös ympäristölupa, luvan hakijan on lupaviranomaisen määräämässä kohtuullisessa ajassa tehtävä ympäristölupahakemus. Muussa tapauksessa vireillä oleva lupahakemus voidaan jättää tutkimatta.

Ympäristölupaosioon pääset tästä.

Vesilain mukainen lupa ja maa-aineslupa (Yhteiskäsittely)

Maa-ainestenotto, joka tarvitsee maa-ainesluvan lisäksi vesilain mukaisen luvan, käsitellään aluehallintovirastossa yhteislupana. Tämä voi tulla kyseeseen, mikäli suunniteltu maa-ainesten ottaminen kohdistuu pohjavedenpinnan alapuolelle, pohjaveden ottamon suoja-alueelle tai laaja-alaisesti pohjavesialueelle. Vesilain (587/2011) 3 luvussa on säädetty luvanvaraiset vesitaloushankkeet.

Vesilain mukaiseen luvan osioon pääset tästä

Maa-ainesluvan siirtäminen

Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan aikaisempi haltija vastaa kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Lupaviranomainen voi määrätä, että luvan uusi haltija asettaa ennen ainesten ottamista ko. maa-ainesluvassa määrätyn vakuuden. Maa-aineslain 13 a § tarkoitetun luvan velvoitteista vapauttamisen käsittelee Keski-Savon ympäristölautakunta.

Ilmoitus NOTTO-rekisteriin

Maa-ainestenottajan tulee vuosittain ilmoittaa otetun maa-aineksen määrä ja laatu ensisijaisesti sähköisesti maa-ainestenottolomakkeella (linkki alla). Mikäli ilmoituslomakkeen sähköinen täyttäminen ei ole mahdollista, tulee täytetty ilmoituslomake toimittaa Keski-Savon ympäristötoimelle.                                                              Ilmoitus tulee tehdä vuosittain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä, myös vaikka ottoa ei olisikaan.

 

Yhteystiedot

HeinävesiEila Kainulainen044 790 6049Kermanrannatie 7,
79700 HEINÄVESI
etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
JoroinenMarika Limatius
Poissa
2.7.2018 - 5/2019
040 673 8488

Lentoasemantie 130
79600  JOROINEN

etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
JoroinenJani Huttunen044 797 552Lentoasemantie 130
79600  JOROINEN
etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
LeppävirtaTimo Turunen040 847 3998PL 4, Savonkatu 39,
79101 LEPPÄVIRTA
etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
PieksämäkiHanna Kakriainen044 368 6729PL101, Sairaalantie 14,
76101 PIEKSÄMÄKI
etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
VarkausMarika Limatius040 673 8488PL 208, Ahlströminkatu 6,
78200 VARKAUS
etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
Varkaus

Jani Huttunen 

044 797 5552PL 208, Ahlströminkatu 6,
78200 VARKAUS
etunimi.sukunimi@leppavirta.fi

 

 


Palvelun tekninen toteutus Aldone