Varkaus

Jätevesien käsittelystä haja-asutusalueilla on määräykset Varkauden ympäristönsuojelumääräyksissä.

Määräykset talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitoksen jätevesiverkoston ulkopuolisilla alueilla

Jätevesijärjestelmien rakentamiseen tai muuttamiseen on aina haettava rakennus- tai toimenpidelupa rakennusvalvontaviranomaiselta. Järjestelmän muutosten osalta luvanvaraisuus on aina erikseen selvitettävä rakennusvalvontaviranomaiselta.

 

Vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriverkostoon liittymättömien kiinteistöjen vesikäymäläjätevesiä ei saa käsittelemättöminä imeyttää maahan tai johtaa vesistöön. 

 

Jätevesien käsittely muilla kuin pohjavesialueilla ja rannoilla 

Kiineistöillä, joilla:

·         kiinteistön koko on vähintään yksi hehtaari

·         kiinteistöllä on korkeintaan kaksi asuntoa

·         etäisyys lähimpään rantaan on vähintään 200 metriä

·         etäisyys lähimpään asuinrakennukseen (vakinainen tai loma-asunto) ja talousvesikaivoon on vähintään 100 metriä.

·         kiinteistö  ei sijaitsee I- tai II-luokan pohjavesialueella.

 

Vaatimukset puhdistustasolle ovat: orgaanisen aineen (BHK7) osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia.

  

Kiinteistöillä, joiden koko on alle 1 ha ja rakennuspaikan etäisyys lähimpään asuinrakennukseen ja talousvesikaivoon on alle 100 metriä.

 

Puhdistusvaatimukset ovat orgaanisen aineen (BHK7) osalta vähintään 90 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 40 prosenttia. 

 

 Pohjavesi- ja ranta-alueet 

Puhdistusvaatimukset ovat:

·         orgaanisen aineen (BHK7) osalta vähintään 90 prosenttia,

·         kokonaisfosforin osalta vähintään 85 prosenttia ja

·         kokonaistypen osalta vähintään 40 prosenttia.

 

Lisäksi pohjavesialueilla on puhdistetut, vesikäymälän jätevedet johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle, ellei vesikäymälän jätevesiä johdeta umpisäiliöön. Muut jätevedet voidaan asianmukaisen puhdistuksen jälkeen johtaa maastoon.

  

Suositus: 

Ranta-alueilla käymäläratkaisuksi suositellaan kuivakäymälää, mikäli liittyminen yleiseen viemäriverkostoon ei ole mahdollista.  

 

Nykyiset tekniset pumppausratkaisut tarjoavat mahdollisuuden jätevesien käsittelyjärjestelmän viemiseen mahdollisimman kauas rannasta (ja talousvesikaivoista).

 

Vesikäymälävesien johtaminen umpisäiliöön tarjoaa mikrobiologisesti turvallisen vaihtoehdon, sillä suurin osa talousjäteveden ravinteista on vesikäymälävesissä. Tällöin kannattaa käyttää vähävetisiä käymälöitä, jotta poiskuljetettavan jäteveden määrä on mahdollisimman vähäinen. 

 

 Jätevesijärjestelmien sijoittaminen, huolto ja kunnossapito

 Vähimmäis- ja suojaetäisyydet:

 

Jätevesien käsittelylaitteistojen sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoittamisessa on noudatettava seuraavia vähimmäissuojaetäisyyksiä, kuitenkin tapauskohtaisesti huomioiden maastonmuodot, maaperä- ja virtausolosuhteet:

 

 

Kohde

Vähimmäisetäisyys

 

1. Talousvesikaivo tai vedenottamo

 

   - maaston kaltevuudesta ja maaperästä riippuen

 

- harmaat vedet

30 m

- myös käymälän jätevedet

50 m

2. Vesistö (joki, järvi, lampi tai vastaava)

20 m

3. Tie tai tontin raja

5 m

4. Suojakerros ylimmän pohjavesitason yläpuolella

 

   - maasuodattamo

0,5 m

   - maahan imeyttämö

1 m

 

Poikkeuksena voidaan saunarakennuksesta tulevat vähäiset pesuvedet (ns. kannettu vesi), imeyttää 20 metrin vähimmäissuojaetäisyyttä lähemmäksi rantaviivaa, ei kuitenkaan lähemmäksi kuin saunarakennus. Vähäisetkään jätevedet eivät saa joutua suoraan vesistöön, eivätkä aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa.

 

Jätevesijärjestelmien alin sallittu rakentamiskorkeus rannoilla

 

Ranta-alueilla jätevesien käsittelyjärjestelmät tulee toteuttaa ja sijoittaa siten, etteivät puhdistamattomat jätevedet pääse suoraan vesistöön kerran 50 vuodessa esiintyvän ylimmän tulvavedenkorkeuden (HW50) aikanakaan. Rakentamiskorkeutta määriteltäessä tulee huomioida tulvarajan lisäksi harkinnanvarainen lisäkorkeus 0,3 – 1,0 m sekä aaltoiluvara. Haukivedellä alin suositeltava rakennuskorkeus ja imeytyskenttien sekä maasuodattamojen alin pohjakorkeus ovat N60 + 78,00 m (NN + 77,80 m). 

 

Laitteistoja koskevat vaatimukset

Loma-aikoina tai muutoin satunnaisessa käytössä olevan kiinteistön jätevesijärjestelmä tulee valita siten, että käyttökatkot eivät vaikuta järjestelmien puhdistustehoon. Ranta-alueilla jäteveden mikrobiologinen puhdistuminen tulee varmistaa esimerkiksi johtamalla puhdistetut jätevedet maaperään.

 

Mikäli kaavamääräyksissä on tiukempia ehtoja jätevesien johtamisesta ja käsittelystä, tulee noudattaa voimassaolevia kaavamääräyksiä.

 

 Jätevesijärjestelmän huolto ja kunnossapito 

Kiinteistönhaltijan tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti jätevedenpuhdistuslaitteistot, jotta ne ovat toimintakuntoisia kaikissa olosuhteissa. Jätevesijärjestelmää tulee huoltaa ja käyttää järjestelmälle laaditun käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti. Tämä koskee myös viemärien tuuletusputkia.

 

Saostuskaivojen lietetilat on tarkastettava ja tyhjennettävä tarvittaessa. Tyhjentämisen yhteydessä saostuskaivot tulee aina huuhdella ja täyttää puhtaalla vedellä niiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Umpisäiliöt ja muut vastaavat jätevesisäiliöt tulee tyhjentää riittävän usein, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

 

Saostuskaivojen, umpisäiliöiden ja vastaavien lietteitä saa tyhjentää ammattimaisesti ja vastikkeellisesti vain yrittäjä, jolla on ympäristölupa tai alueellisen ympäristökeskuksen päätös jätetiedostoon hyväksymisestä. Lietteet tulee toimittaa käsiteltäväksi suoraan jätevedenpuhdistamolle tai asianmukaiset luvat omaavalle vastaanottajalle.

 

Saostuskaivojen, umpikaivojen tai vastaavien lietteitä ei saa levittää käsittelemättöminä maahan (ei metsiin, puutarhaan, pelloille tms.).

 

Kiinteistönhaltijan tulee pitää kirjaa tyhjennyksistä, tarkastuksista ja laitteiden kunnossapidosta. Tiedot on pyydettäessä annettava valvovalle viranomaiselle.

 

Kuiva- ja erottelevien käymälöiden käyttö

Kuiva- tai erottelevaa käymälää ei saa sijoittaa tulva-alueelle, 20 metriä lähemmäksi vesistöä, 5 m lähemmäksi naapurin rajaa tai 10 m lähemmäksi ojaa.

 

Käymälän alusastian tulee olla tiivis niin, että kaikki päästöt maaperään ja muuhun ympäristöön on estetty. Kuiva- ja erottelevaa käymälää tulee hoitaa ja käyttää niin, ettei siitä aiheudu päästöjä pohja- tai pintavesiin, haju- eikä muuta haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kuivakäymälän tyhjennysjätteet tulee kompostoida tai toimittaa tarvittavat luvat omaavalle vastaanottajalle.

 

Erottelevien käymälöiden nesteet tulee kerätä tiiviiseen säiliöön ja käyttää, joko kompostissa tai laimennettuna lannoitusaineena. Niitä ei saa johtaa harmaiden vesien käsittelyjärjestelmään.

 


Palvelun tekninen toteutus Aldone