Poikkeukset saneerausaikatauluun

Iäkkäät kiinteistönhaltijat

Ympäristönsuojelulain muutoksen voimaanpanosäännöksissä säädetään: Jos kiinteistön jätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, ei uusia käsittelyvaatimuksia sovelleta sellaisen kiinteistön käyttökuntoiseen jätevesijärjestelmään, joilla vakituisesti asuva kiinteistön haltija tai haltijat ovat lain voimaan tullessa ( 9.3.2011) täyttäneet 68 vuotta (ns. automaattivapautus). Ko. kiinteistönhaltijat ovat siis syntyneet 9.3.1943 tai aiemmin. Kiinteistönomistajan ei tarvitse erikseen tehdä vapautushakemusta. Vapautus ei koske uudisrakennuksia eikä vapaa-ajan asuntoja.

Kohtuuttomat tilanteet

Jos kiinteistön jätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa ja kuormitusta voidaan kiinteistön käyttö huomioon ottaen pitää vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen ja käsittelyjärjestelmän parantamiseksi esitetyt toimet korkeiden kustannusten tai teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat kunnan toimivaltainen viranomainen voi myöntää hakemuksesta poikkeuksen. Poikkeus myönnetään enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.

Kohtuuttomuutta arvioidessa huomioidaan:
  1. kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella (ks. vesihuollon toiminta-alueet).
  2. kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät
  3. Kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys, sairaus tai muu sosiaalinen suorituseste
Poikkeusten myöntäminen tulee ajankohtaiseksi vasta siirtymäkauden lopulla 2015 ja siitä tullaan ohjeistamaan myöhemmin.
 

Vähäiset jätevedet

Kun kiinteistön jätevesimäärä on pieni ja siitä ei aiheudu pinta- tai pohjavesien pilaantumisen vaaraa, jätevedet voidaan imeyttää maahan.

 


Palvelun tekninen toteutus Aldone