Pieksämäki

Määräykset talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai muuttamiseen on aina haettava rakennus- tai toimenpidelupa.

 

Pieksämäen kaupungin viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla sovelletaan voimassa olevien ympäristönsuojelumääräysten jätevesien perustason tai tehostetun tason puhdistustasovaatimuksia:

Perustason puhdistusvaatimukset ja alueet
- tontti sijaitsee pohjavesi- ja ranta-alueiden ulkopuolella
- tontin koko on vähintään 5000 m2:n,
  mikäli rakennuspaikalla on useampi talous, on rakennuspaikan koon oltava vastaavasti suurempi.


Perustason puhdistusvaatimus on orgaanisen aineen (BHK7) osalta vähintään 80 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 % ja kokonaistypen osalta vähintään 30 %. Edellytyksenä on, että maaperän soveltuvuus valitulle käsittelyjärjestelmälle on selvitetty ja ettei järjestelmästä aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa.
 

 
Tehostetun tason puhdistusvaatimukset ja alueet
- taaja-asutusalueet
- ranta-alueet
- tontin koko alle 5000 m2

Tehostetun tason puhdistusvaatimus on orgaanisen aineen (BHK7) osalta vähintään 90 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 % ja kokonaistypen osalta vähintään 40 %.

Jätevesijärjestelmän sijoittaminen ja suojaetäisyydet
Jätevesien käsittelylaitteistojen, maasuodattamon sekä puhdistettujen talousjätevesien purkupaikan sijoittamisessa on noudatettava seuraavia ohjeellisia vähimmäissuojaetäisyyksiä, kuitenkin tapauskohtaisesti huomioiden maastonmuodot, maaperä- ja virtausolosuhteet:


Kohde
                                                                                    Etäisyys

Talousvesikaivo tai vedenottamo maaston                        

kaltevuudesta ja maaperästä riippuen          

- harmaat vedet                                       30 m

                            - myös käymäläjätevedet                       50 m

Vesistö (joki, järvi, lampi tai vastaava)                              20 m

Tie tai tontin raja                                                                   5 m

Suojakerros ylimmän pohjavesitason yläpuolella               

maasuodattamo                                                                 0,5 m

maahanimeyttämö                                                                1 m

 

Poikkeuksena voidaan saunarakennuksesta tulevat vähäiset pesuvedet (ns. kannettu vesi) imeyttää 20 metrin vähimmäissuojaetäisyyttä lähemmäksi rantaviivaa, ei kuitenkaan lähemmäksi kuin saunarakennus. Vähäisetkään jätevedet eivät saa joutua suoraan vesistöön, eivätkä ne saa aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa. 
 
 
Pohjavesialueilla vesikäymäläjätevedet on johdettava umpisäiliöön, joka on varustettu täyttymishälyttimellä. Muut talousjätevedet tulee näillä alueilla käsitellä vähintään 2-osaisessa saostussäiliössä ja maasuodattamossa tai vastaavantehoisessa pienpuhdistamossa.
 
Kaikki jätevedet voidaan myös käsitellä hajajätevesiasetuksen käsittelyvaatimukset täyttävällä tavalla: pienpuhdistamossa tai vastaavassa, mikäli puhdistetut jätevedet voidaan johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle.
 
Ranta-alueilla vesikäymäläjätevedet on ohjattava umpisäiliöön alueilla, joissa tästä on maininta kaavamääräyksissä. Samoin on meneteltävä mikäli maahanimeyttämöä, maasuodattamoa tai pienpuhdistamoa ei voida sijoittaa vesiensuojelun kannalta riittävän kauaksi rantaviivasta. Muutoin on noudatettava hajajätevesiasetuksen mukaisia yleisiä käsittelyvaatimuksia.
 
Vesikäymälää ei saa rakentaa saariin tai kiinteistöihin, joihin ei ole ympärivuotista tieyhteyttä tai joille ei pääse veneillä, joissa on asianmukainen tyhjennyskalusto
 
Laitepuhdistamoista tulevaa, puhdistettua jätevettä ei saa purkaa ranta-alueilla suoraan uomaan, ojaan tai vesistöön, vaan jätevesi tulee imeyttää maaperään tai muutoin käsitellä taudinaiheuttajien poistamiseksi.
 
Pieksämäen pohjavesialueet näet pohjavesialuekartasta.
 

Laitteistoja koskevat määräykset
Laitepuhdistamot ja maasuodatin on varustettava näytteenottokaivolla tai vastaavalla. 

Loma-aikoina tai muutoin satunnaisessa käytössä olevan kiinteistön jätevesijärjestelmä tulee valita siten, että käyttökatkot eivät vaikuta järjestelmien puhdistustehoon. Jäteveden mikrobiologinen puhdistuminen tulee varmistaa hyödyntäen esim. purkua maaperään.

 

Suositus:

Ranta-alueilla käymäläratkaisuksi suositellaan kuivakäymälää, mikäli liittyminen yleiseen viemäriverkostoon ei ole mahdollista.

Nykyiset tekniset pumppausratkaisut tarjoavat mahdollisuuden jätevesien käsittelyjärjestelmän viemiseen mahdollisimman kauas rannasta (ja talousvesikaivoista).

Vesikäymälävesien johtaminen umpisäiliöön tarjoaa mikrobiologisesti turvallisen vaihtoehdon, sillä suurin osa talousjäteveden ravinteista on vesikäymälävesissä. Tällöin kannattaa käyttää vähävetisiä käymälöitä, jotta poiskuljetettavan jäteveden määrä on mahdollisimman vähäinen.

 

Mikäli kaavamääräyksissä on tiukempia ehtoja jätevesien johtamisesta ja käsittelystä, tulee noudattaa voimassa olevia kaavamääräyksiä.

Kuiva- ja erottelevien käymälöiden käyttö
Käymälää ei saa sijoittaa tulva-alueelle, 20 metriä lähemmäksi vesistöä eikä viittä (5) metriä lähemmäksi naapurin rajaa.

Kuivakäymälää tulee hoitaa ja käyttää niin, ettei siitä aiheudu päästöjä pohja- tai pintavesiin, haju- eikä muuta haittaa terveydelle tai ympäristölle. Käymälän alusastian tulee olla tiivis niin, että kaikki päästöt maaperään ja muuhun ympäristöön on estetty.

Kuivakäymälän tyhjennysjätteet tulee kompostoida tai toimittaa tarvittavat luvat omaavalle vastaanottajalle.

Erottelevien käymälöiden nesteet tulee kerätä tiiviiseen säiliöön ja käyttää, joko kompostissa tai laimennettuna lannoitusaineena. Niitä ei saa johtaa harmaiden vesien käsittelyjärjestelmään.

 

 

 

 

 

 


Palvelun tekninen toteutus Aldone