Leppävirta

Leppävirran ympäristönsuojelumääräysten jätevesiä koskevat vaatimukset pohjavesi- ja ranta-alueilla: 

Pohjavesialueilla vesikäymäläjätevedet on johdettava umpisäiliöön, joka on varustettu täyttymishälyttimellä. Muut talousjätevedet tulee näillä alueilla käsitellä vähintään 2-osaisessa saostussäiliössä ja maasuodattamossa tai vastaavantehoisessa pienpuhdistamossa.
 
Kaikki jätevedet voidaan myös käsitellä hajajätevesiasetuksen käsittelyvaatimukset täyttävällä tavalla: pienpuhdistamossa tai vastaavassa, mikäli puhdistetut jätevedet voidaan johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle.
 
Ranta-alueilla vesikäymäläjätevedet on ohjattava umpisäiliöön alueilla, joissa tästä on maininta kaavamääräyksissä. Samoin on meneteltävä mikäli maahanimeyttämöä, maasuodattamoa tai pienpuhdistamoa ei voida sijoittaa vesiensuojelun kannalta riittävän kauaksi rantaviivasta. Muutoin on noudatettava hajajätevesiasetuksen mukaisia yleisiä käsittelyvaatimuksia.
 
Vesikäymälää ei saa rakentaa saariin tai kiinteistöihin, joihin ei ole ympärivuotista tieyhteyttä tai joille ei pääse veneillä, joissa on asianmukainen tyhjennyskalusto
 
Laitepuhdistamoista tulevaa, puhdistettua jätevettä ei saa purkaa ranta-alueilla suoraan uomaan, ojaan tai vesistöön, vaan jätevesi tulee imeyttää maaperään tai muutoin käsitellä taudinaiheuttajien poistamiseksi. Laitepuhdistamot ja maasuodatin on varustettava näytteenottokaivolla tai vastaavalla.
 
Kuiva- ja erottelevien käymälöiden käyttö
Kuivakäymälää tulee hoitaa ja käyttää niin, ettei siitä aiheudu päästöjä pohja- tai pintavesiin, haju- eikä muuta haittaa terveydelle tai ympäristölle. Käymälän alusastian tulee olla tiivis niin, että kaikki päästöt maaperään ja muuhun ympäristöön on estetty.
Kuivakäymälän tyhjennysjätteet tulee kompostoida tai toimittaa tarvittavat luvat omaavalle vastaanottajalle.
 
Erottelevien käymälöiden nesteet tulee kerätä tiiviiseen säiliöön ja käyttää, joko kompostissa tai laimennettuna lannoitusaineena. Niitä ei saa johtaa harmaiden vesien käsittelyjärjestelmään.
 
Uutta käymälää ei saa sijoittaa tulva-alueelle, 20 metriä lähemmäksi vesistöä eikä viittä (5) metriä lähemmäksi naapurin rajaa.

Palvelun tekninen toteutus Aldone