Joroinen

 Jätevesien käsittelyyn soveltuvalla rakennuspaikalla taajaan rakennettujen alueiden, pohjavesialueiden, ranta-alueiden ja vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella tulee jätevesien johtamisesta ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta vähentää orgaanisen aineen (BHK7) osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Taaja- ja ranta-alueilla noudatetaan hajajätevesiasetuksen 4 §:n mukaisia tiukempia puhdistustehovaatimuksia.

Pohjavesialueiden osalta noudatetaan hajajätevesiasetuksen 4 §:n mukaisia tiukempia puhdistustehovaatimuksia ja jätevesien imeyttäminen maahan on pääsääntöisesti kielletty. Vesikäymälän jätevedet on johdettava täyttymishälyttimellä varustettuun, kooltaan vähintään 5 m3, umpisäiliöön. Poikkeustapauksessa harmaat vedet voidaan johtaa 2-osaisen saostuksen ja maasuodattamokäsittelyn tai vastaavantehoisen pienpuhdistamon kautta maaperään, mikäli jätevesisuunnitelma tai muu asianmukainen selvitys osoittaa, että se ei vaaranna pohjavettä. Vaihtoehtoisesti kaikki asianmukaisesti puhdistetut jätevedet voidaan johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

Vähäiset pesuvedet, kuten saunan kantovedet voidaan tavallisesti imeyttää maahan.

Talousvesien maaperäkäsittelylaitteistojen sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoittamisessa kiinteistölle tulee noudattaa seuraavia ohjeellisia vähimmäisetäisyyksiä. Tapauskohtaisesti on kuitenkin huomioitava maastonmuodot sekä maaperä ja virtausolosuhteet.

KohdeVähimmäisetäisyys

Talousvesikaivo tai vedenottamo                           

- harmaat vedet

- WC- käymälän vedet

 

30 m

50 m

Vesistö (joki, järvi, lampi tai vastaava)

- harmaat vedet, laitepuhdistamo

- WC-käymälän vedet

 

20 m

50 m

Tie, tontin raja, rakennus

- maaperäkäsittelylaitteistosta

 

5 m

Suojakerros pohjaveden yläpuolella

- maasuodattamo

- maahan imeyttämö

 

0,5 m

1 m

Talousvesikaivon on oltava pohjavesivirtauksiin nähden jätevesien johtamispaikan yläpuolella.

Laitepuhdistamoista tulevaa, puhdistettua jätevettä ei saa purkaa ranta-alueilla suoraan uomaan, ojaan tai vesistöön, vaan jätevesi pitää imeyttää maaperään tai muutoin käsitellä taudinaiheuttajien poistamiseksi.


Palvelun tekninen toteutus Aldone