Haja-asutuksen jätevesisäädökset

Ympäristönsuojelulain (527/2014) muutos (19/2017) ja uusi talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annettu valtioneuvoston asetus (157/2017, hajajätevesiasetus) tulivat voimaan huhtikuussa 2017.

Uusissa säännöksissä jäteveden perustason puhdistustasovaatimuksen noudattaminen riippuu siitä, millaisella alueella kiinteistö sijaitsee ja millaisia korjaustoimia kiinteistöllä tehdään. Lisäksi nostettiin asetuksesta lain tasolle mm. säännökset perustason puhdistusvaatimuk-sesta ja haja-asutuksen kuormitusluvusta. Hajajätevesiasetuksessa säädetään mm. ohjeellisesta puhdistustasosta pilaantumiselle herkillä alueilla ja jätevesijärjestelmän selvityksen, suunnitelman ja käyttö- ja huolto-ohjeiden sisällöstä.

Kiinteistökohtaisten ennen 1.1.2004 luvan saaneiden jätevesijärjestelmien jäteveden käsittelyn perustason puhdistusvaatimuksen toimeenpanon aikataulu vaihtelee sen mukaan, missä kiinteistön rakennukset ja jätevesijärjestelmät sijaitsevat. Enintään 100 metriä vesistöstä tai meren rannasta tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella jätevesien käsittely tulee saattaa vastaamaan perustason puhdistusvaatimusta viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2019 mennessä.

Lisäksi kunnallisilla ympäristönsuojelumääräyksillä voidaan säätää ankarampi puhdistustaso pilaantumiselle herkillä alueilla. Määräyksiä jätevesistä voi olla myös paikallisissa kaavamääräyksissä. Tieto alueen kuntakohtaisista ohjeista ja määräyksistä löytyy viereisestä valikosta kunnittain.
 
Jätevesien käsittelyä koskee lisäksi pohjaveden pilaamiskielto (ympäristönsuojelulain 17 §).
Jätevesiasetus määrittelee puhdistustason vain fosforille, typelle ja happea kuluttaville aineksille. Jätevesissä on kuitenkin myös mikrobeja, jotka voivat pilata oman tai naapurin kaivon tai aiheuttaa hygieenistä haittaa uimavedelle. Jopa 10 % alueen kaivoista on mikrobien pilaamaa. Oikealla jätevesien käsittelyllä turvataan oman ja naapurikiinteistön kaivoveden ja uimaveden laatu. Pohjavesialueen suojavyöhykkeellä tai suoja-alueella sijaitseville kiinteistöille on aluekohtaisia määräyksiä.
 

Poikkeukset saneerausaikatauluun

Poikkeukset vaatimustasosta on määritelty ympäristönsuojelulaissa 527/2014

Jos kiinteistön jätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa,

A) iäkästä kiinteistönhaltijaa (syntynyt ennen 9.3.1943) voi koskea ns. automaattivapautus säädöksen noudattamisesta. Ikävapautus ei edellytä viranomaiselle tehtävää hakemusta.

B) tai kiinteistönhaltija voi hakea kunnan toimivaltaiselta viranomaiselta määräaikaista poikkeusta ympäristösuojelulain 156 d § mukaisesti.

Tarkempaa tietoa viereisestä valikosta.


Palvelun tekninen toteutus Aldone